Общество

Нови начини за социални плащания и помощи заради извънредното положение

Агенция за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп до административните си услуги във връзка с обявеното извънредно положение, съобщиха от Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич.

Заявленията – декларации за различните видове социални плащания могат да бъдат подавани чрез:

 • – чрез Системата за сигурно електронно връчване – www.egov.bg Необходимо е да притежавате персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);
 • – по пощата с известие за доставяне (обратна разписка);
 • – чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис, на електронен адрес : ok@asp.government.bg

Образци на заявленията – декларации за различните видове социални плащания могат да бъдат изтеглени от електронната страница на АСП: www.asp.government.bg

Допълнителна информация може да бъде открита на следните горещи телефони на Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Добрич, на дирекции “Социално подпомагане” (ДСП) в област Добрич и на изнесените работни места (ИРМ) към ДСП:

 • РДСП    – Добрич:                          058 60 56 59
 •  ДСП      – Балчик:                           0579 75 801
 •  ДСП      – Генерал Тошево:       05731 22 31
 •  ДСП      – Добрич:                          058 66 79 34 и 058 66 77 39
 •  ИРМ     – Добричка:                     058 60 13 47 и 058 60 52 10
 •  ИРМ     – Крушари:                       058 66 79 34 и 058 66 77 39
 •  ДСП      – Каварна:                         0570 83 128
 •  ИРМ     – Шабла:                            05743 41 81
 •  ДСП      – Тервел:                           05751 21 30

Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали:

1. Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: http://asp.government.bg/uploaded/files/4774-zayavlenie-1

2. Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: http://asp.government.bg/uploaded/files/4775-zayavlenie-2

3. Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: http://asp.government.bg/uploaded/files/4776-Zayavlenieprilozhenie-3

4. Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: http://asp.government.bg/uploaded/files/4777-zayavlenie-4

5. Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: http://asp.government.bg/uploaded/files/4778-zayavlenie-5

6. Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца: http://asp.government.bg/uploaded/files/4779-zayavlenie-6

7. Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца: http://asp.government.bg/uploaded/files/4780-zayavlenie-7.doc

8. Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете: http://asp.government.bg/uploaded/files/4781-zayavlenie-8

9. Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител: http://asp.government.bg/uploaded/files/4782-zayavlenie-9

10. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци: http://asp.government.bg/uploaded/files/4783-zayavlenie-10

11. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение: http://asp.government.bg/uploaded/files/4784-zayavlenie-11

12. Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца: http://asp.government.bg/uploaded/files/4785-zayavlenie-12

13. Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст: http://asp.government.bg/uploaded/files/4786-zayavlenie-13

14. Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител: http://asp.government.bg/uploaded/files/4787-zayavlenie-14

15. Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца: http://asp.government.bg/uploaded/files/4788-zayavlenie-15

16. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания: http://asp.government.bg/uploaded/files/4789-Zayavlenieformulyar-za-samootsenka-16

17. Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20- годишна възраст: http://asp.government.bg/uploaded/files/4790-zayavlenie-17

18. Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство: http://asp.government.bg/uploaded/files/4791-zayavlenie-18

19. Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство: http://asp.government.bg/uploaded/files/4792-zayavlenie-19

20. Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните. http://asp.government.bg/uploaded/files/4793-zayavlenie-20

21. Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните. Свободен текст.

22. Издаване на удостоверение за получени социални плащания. Свободен текст.

23. Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги: http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/registar-na-dostavchitsite

І. Процедура за заявяване

1. Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 • – За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 • – Да имате регистрация в Системата за системата за сигурно електронно връчване; – Да изтеглите електронната форма на съответната услуга от следния адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance и да попълните заявлението.
 • – След попълване на заявлението стъпвате на полето подпис за да се генерира уникален номер на заявката и съхранявате заявлението.
 • – Съхраненото заявление с генериран уникален номер заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в системата за сигурно електронно връчване и се подава към дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес.

2. Заявяване чрез електронен адрес –  ok@asp.government.bg

 • – За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес, е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението.
 • – Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно, (по изключение се приема и в електронен формат без подпис ) и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.

ІІ. Обратна връзка

 • – След получаване на Вашето заявление от Агенция за социално подпомагане ще получите информация за регистрационния номер на Вашето заявление.
 • – След обработване на заявлението ще получите информация за резултата от заявената от Вас услуга.

ІІІ. Ред за регистриране на заявленията получени на електронен адрес: ok@asp.government.bg

 • След постъпване на заявленията, определените служители от Агенция за социално подпомагане проверяват декларираните данни, относно настоящ адрес на лицата и препращат заявленията в съответните дирекции “Социално подпомагане”.
 • Заявленията се регистрират в ИИС в съответната ДСП и чрез електронно съобщение на електронната поща на заявителя се връща информация за входящия номер.

В случай на непълнота на получените заявления-декларации, същите се регистрират, като допълнителните документи се изискват след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *