Бизнес

EIOPA: Все по-трудни условия в близко бъдеще за застрахователите

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува официално изявление относно нуждата от предприемане на действия за смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС.

Ето и съдържанието на изявлението на EIOPA:

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) наблюдаваше ситуацията с Коронавирус/COVID-19 много внимателно, като отчита, че разпространението му продължава да причинява смущения на домакинствата и бизнеса.

Все по-ясно е, че разпространението ще има значителни последици за глобалната икономика, включително за финансовите услуги.

Вероятно застрахователите ще се изправят пред все по-трудни условия в близко бъдеще, както по отношение на управлението на предизвикателните пазарни условия, така и в поддържането на операциите си, същевременно предприемайки стъпки за защита на служителите.

I Основни послания:

 • Поддържане на работните процеси
 • Особено важно е застрахователите да са в състояние да поддържат защитата и услугите на своите клиенти. В този смисъл застрахователните компании трябва да са готови да приложат необходимите мерки за гарантиране на непрекъснатост на дейността си.
 • С цел да се предложи оперативно облекчение в отговор на коронавируса, националните компетентни органи следва да бъдат гъвкави по отношение на сроковете за надзорно отчитане и публично оповестяване относно края на 2019 г. EIOPA ще координира и съобщава за спецификите на този подход.
 • Освен това, в краткосрочен план EIOPA ще ограничи своите искания за информация и консултации към индустрията само до съществените елементи, необходими за достъп и наблюдение на въздействието на текущата ситуация на пазара.

ΙΙ Платежоспособност и капиталово състояние

 • С прилагането на „Платежоспособност II“ от застрахователните дружества от ЕС се изисква да притежават достатъчно допустими собствени средства, за да покриват текущо капиталовите изисквания за платежоспособност.
 • Капиталовото изискване за платежоспособност, базирано на риска, позволява на застрахователните предприятия да се справят с големи загуби, така че да осигурят достатъчна увереност на притежателите на полици и бенефициерите, че плащанията ще бъдат извършвани в срока на падежа им.
 • Освен това правната рамка на „Платежоспособност II“ включва възможността за надзорна намеса между капиталовото изискване за платежоспособност и минималното капиталово изискване, минимално ниво на сигурност, под което размерът на финансовите ресурси не следва да спада. Това позволява гъвкавост в случаите на екстремни ситуации, включително мерки за удължаване на периода на възстановяване на засегнатите застрахователи.
 • Допълнително, последните стрес тестове показаха, че секторът е добре капитализиран и е в състояние да удържа тежки, но приемливи сътресения за системата.
 • Рамката на „Платежоспособност II“ включва и редица инструменти, които могат да се използват за намаляване на рисковете и въздействията върху сектора. EIOPA и националните компетентни органи са готови да прилагат тези инструменти, ако и когато е необходимо, по координиран начин, за да се гарантира, че притежателите на полици остават защитени и финансовата стабилност е запазена.
 • Независимо от това, застрахователните дружества следва да предприемат мерки за запазване на капиталовото си състояние, включително ограничаване на разпределението на възнагражденията и бонусите, както и ограничаване на разпределението на дивиденти.
 • Въпреки съществуващите инструменти и правомощия, и заедно с националните органи и другите европейски надзорни органи и ESRB, EIOPA ще продължи да наблюдава ситуацията и ще предприема всички необходими мерки за смекчаване на въздействието на краткосрочната нестабилност на сигурността на застрахователния сектор в Европа и за гарантирането на защитата на притежателите на полици.

Снимка: europa.eu

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *