Бизнес Водещи новини - дясно

Съдът в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ ЕАД

Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ЕАД, с. Църква, община Балчик, с начална дата 26 юли 2016г. и откри производство по несъстоятелност на дружеството. Със съдебното решение се постановява обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството и се прекратяват правомощията на длъжника да управлява и да се разпорежда с имущество, включено в масата на несъстоятелността. Назначен е временен синдик на „Евроманган“ и е насрочено първото събрание на кредиторите на дружеството за 14 април 2020г., от 11 часа, в сградата на Окръжен съд -Добрич, зала №6. Съдът задължава длъжника да прави добавка във фирмата си “в несъстоятелност”.

Решението подлежи на незабавно изпълнение чрез вписването му в Търговския регистър. Съдебният акт може да бъде обжалван пред Апелативен съд – Варна в 7-дневен срок от датата на вписването, като обжалването не спира изпълнението му.

 Производството в Окръжен съд – Добрич бе образувано по искове за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“, внесени от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” – София и “Енерго Про Продажби”АД – Варна. Длъжникът „Евроманган“ оспорва исковите молби като неоснователни.

Окръжният съд постанови решението си въз основа на заключенията на назначени по делото съдебно-икономически експертизи, според които, дружеството, което е концесионер на манганова мина “Оброчище“, има парични задължения от неизплатени възнаграждения към работниците си в общ размер на 375 515,78 лв., по търговски сделки към втория молител в размер на 195 572,07 лв., както и публичноправни задължения към държавата, към 23.12.2019г. в размер на 5 656 266,91 лв., произтичащи от осъществявана търговска дейност. Съгласно заключението на вещите лица общият размер на краткосрочните задължения към всички кредитори на дружеството възлиза на 18 971 000 лева.

Съдът прецени, че в случая доказателствата са достатъчни, за да се обоснове крайният извод, че длъжникът не е в състояние да погаси задълженията си без да бъдат накърнени интересите на кредиторите. Приема се още, че затрудненията на дружеството не са временни, а са трайно настъпили. Освен това длъжникът не разполага с имущество, достатъчно за покриване на поетите задължения.

В решението си съдът посочва още, че на базата на всички установени по делото обстоятелства се налага и заключение, че дружеството – ответник не може да работи, защото няма собствено финансиране, изключително силно е задлъжняло към доставчици и клиенти и последващата му дейност би била вредна за всички търговци, с които би влязъл в договорни отношения.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *