Водещи новини Общество

Нови мерки във връзка с извънредното положение заради коронавируса

МЕРКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ОПОВЕСТЕНИ НА БРИФИНГ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – 15.03.2020

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ
1. Държавата, през Националния осигурителен институт, да поеме в период от 1 месец 60 % от заплатата на работници от бизнесите, които доказано са засегнати от мерките срещу разпространението на корона вирус в страната. Помощта ще е равна на размера на обезщетението за безработица, който би се платил от НОИ при съкращение на работника, но така бизнесът ще запази човешкия си капитал.
2. От следващата седмица се предвижда Българската банка за развитие да обяви специална ликвидна подкрепа за бизнеси, които страдат от липса на достатъчно средства и са засегнати от ограничителните мерки заради разпространението на корона вируса. Държавата е готова да подкрепи с пари тази линия на ББР.
3. Удължава се срокът за счетоводните приключвания на фирмите и подаване на годишните финансови отчети до 30 юни.
4. Ще се удължи срокът за плащане на местните данъци с отстъпка също до 30 юни.
5. До 3 дни ще се предложат допълнителни социално-здравни услуги с увеличение на бюджета на операция „Патронажна грижа“ към 159 общини. Прогнозната стойност на мярката е 20 млн. лв.
6. Държавата има съществуващи механизми за справяне с основните проблеми – има бюджет за обезщетения при временна нетрудоспособност, за обезщетения при безработица, има Фонд за гарантиране на вземанията при несъстоятелност. Те могат да покрият началния период. В допълнение предстои да се проведат и преговори за покриване на допълнителни разходи от ЕСФ.
7. Лекарите и медицинските работници „на първа линия“ ще получат допълнителни възнаграждения, през ОПРЧР ще организираме възможност за доплащане на заплати на медицински персонал в размер на 1000 лв месечно на човек, за наемане на допълнителен персонал медицински и за почистване и дезинфекция, включително и за поемане на транспортни разходи.
8. На телефон 080088001 може да се получават консултации по всички въпроси свързани с Кодекса на труда.
9. Хората, които имат натрупана отпуска, да я използват. На работодателите е препоръчано да организират гъвкаво работно време, работа от вкъщи, като това е предвидено и за държавната администрация. За държавните и общински администрации сме определили защитени категории – бременни, хора с увреждания, хора с хронични заболявания, хора над 60 години, жени, които са в ин витро процедури, родители, които отглеждат децата сами, както и такива, които се грижат сами за болни близки.
10. Болнични се изписват за заболяване, а за карантина само при завръщане от държавите, които са определени в заповед на здравния министър.
– В момента има 1,3 млрд. лв. за изплащане на болнични и майчинство. 633 млн. от тях са за плащане на общо заболяване и карантина, където попада коронавируса. Това са 18 млн. дни, които НОИ може да покрие.
11. Има и много защитни механизми при евентуални критични ситуации.
– Единият е да се внесе в НС искане за коригиране на бюджета на ДОО, като инициативата трябва да е от водещите министерства.
– Другият, по-лек вариант, е с решение на МС по Закона за публичните финанси да се направи допълнителен трансфер за допълване на бюджета, ако в НОИ не стигат средства.
Също така с Надзорния съвет на НОИ, където участват и синдикати, и работодатели, да се вземе решение, което да прехвърли от други фондове средства по сметката, за да се платят тези разходи. Тези 18 млн. дни са за всички хора, които си взимат болнични. Към момента нямаме притеснения.
12. При издаден болничен лист отново няма нужда да се посещава НОИ, използвайте персоналния си идентификационен код и използвайте всички електронни услуги. Молим всички да помогнат да по-възрастните си родители да се справят с това.
13. Да се предупреждават възрастните хора, че не бива да се доверяват на случайни хора, които им предлагат услуги, дезинфекция и прочее. За съжаление в момента има хора, които злоупотребяват със страховете им.
14. Осигуряваме дезинфектанти за 6730 самотно живеещи възрастни хора над 65 г., които нямат възможност да се самообслужват.
15. Продължаваме да осигуряваме топъл обяд по Оперативна програма за храни, както и услугата „Домашен социален патронаж“. До края на март топъл обяд ще получават близо 20 000 души от 101 общини. Патронажна грижа за 43 184 потребители ще продължи да се предоставя на територията на 272 общини. Оказва се подкрепа по домовете на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания, независимо от вида и степента на тяхното увреждане.
16. Обсъжда се възможност за обезщетения за безработица, които да се покрият със средства от оперативната програма. Това, което ще предложим, е работодателите да подават по електронен път в АЗ информация за съкратените си служители, заедно с номерата на банковите им сметки, по които получават заплати. АЗ по служебен път ще ги регистрира, а НОИ ще започне изплащането на помощи за безработица. Това ще се направи, за да няма струпвания и за да не е нужно хората да посещават бюрата по труда за регистрация.
17. Утре МТСП ще обяви и всички документи в социалното подпомагане, услуги, заетостта и охраната на труда, чиито срок на валидност ще бъде служебно удължен, за да не се налага хората да идват до службите по места.
18. Ще бъда предложена и законова промяна за всички над 400 000 работещи пенсионери техните пенсии да бъдат преизчислени служебно от 1 юни, така че молим всички тях да не ходят до НОИ и териториалните поделения. Всичко ще бъде извършено служебно и по електронен път.
19. Призоваваме да не се посещават офисите на НОИ, на АСП, на АЗ по теми и въпроси, които не са от спешна необходимост. Използвайте електронни услуги или телефон.
20. Има средства, които ЕК е готова да отдели за покриване на щетите от COVID – 19 във всички държави. В момента се обсъждат исканията и нуждите на отделните държави. На 19 март ще се състои и видеоконферентен разговор с министрите на труда и социалната политика в тази посока.
Мерки по ОПРЧР за защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи
Цел: Основната цел на операцията е превенция и подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19. Вирусът засегна държавите-членки внезапно и драматично, с голямо потенциално въздействие върху техните общества и техните икономики. В същото време са необходими допълнителни публични ресурси за подпомагане на системите за здравеопазване и други дейности, пряко свързани с огнището на болестта.
Необходими са значителни и бързи интервенции в системите на здравеопазването, вкл. и осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда, за да може здравната система да работи ефективно при значителен стрес и да успее да преодолее безпрецедентните предизвикателства, свързани с избухването на COVID-19.
Бюджет: 20 млн. лв
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Дейности:
1. Подбор и наемане на медицински и немедицински персонал.
2. Поемане на допълнителни възнаграждения, вкл. и осигурителни вноски на заетите лица.
3. Предоставяне на обучителни мерки, в .т.ч. и супервизия за преодоляване на стреса.
4. Транспорт на медицински и немедицински персонал между болничните заведения, както и до/от домовете на пациенти под карантина.
5. Осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда и организацията на труд. Предоставяне на лични и колективни предпазни средства, необходими във връзка с превенцията от заразяване с корона вируса.
6. Изхранване на болничен персонал.

Разходи: Всички разходи следва да са обвързани и пряко произтичащи от мерки за превенция и борба с последиците от COVID-19:
– разходи за допълнителни възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на медицинския и немедицински персонал;
– разходи за възнаграждения за наемане на нов персонал, вкл. немедицински /допустимо е да се наемат и пенсионирани лица/;
– разходи за командировъчни и транспорт между болнични заведения на медицински и немедицински персонал, в т.ч. и до/от лица под карантина;
– разходи за материали и консумативи, свързани с лични и колективни предпазни средства
– разходи за наем на превозни средства, доставка на храна за персонала, обучение, психолози, др.
– разходи за организация и управление.
Целеви групи:
Служители в администрациите на ВРБ към министъра на здравеопазването, служители на доставчици на здравни услуги (медицински и немедицински персонал).

МЕРКИТЕ В СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“
1. Сухопътен транспорт
България е коридор между Европа, Азия и Близкия Изток, така че ние ще гарантираме спокойното и свободно преминаване на стоки през нашите граници. Предвиждаме камионите да бъдат групирани и конвоирани, така както се прави в останалите държави. Целта е транзитният трафик да напусне страната за максимално бързо време, както и да осъществяват разтоварване на определените за това места. Това са коридорите от сръбска и турска граница, както и от гръцка и румънска граница.
Българската страна е в постоянен контакт със съответните администрация в Хърватска и Сърбия. Вече няма български камиони на словенско-италианската граница, те се насочват към други алтернативи. Хърватските власти вече ескортират камионите. Транзитът през Сърбия също е осигурен. Важно е да гарантираме доставките на стоки за България и свободното преминаване на транзитния трафик за Близкия Изток през Турция.
2. Въздушен транспорт
От 24:00 ч., вторник се въвеждат ограничения за полети, както от Италия и Испания, така и от Иран, Китай и Южна Корея. Въпреки че до България няма директни полети с Китай и Южна Корея, ограниченията се въвеждат за всички полети, които е възможно да се случват.
Към настоящия момент няма въведени ограничения от Европейската агенция за авиационна безопасност, затова държавите членки, по силата на европейски регламент и по своя преценка, въвеждат такива ограничения.
Даваме възможност на нашите сънародници в понеделник и вторник да се приберат, с ясното съзнание, че всички пристигащи ще бъдат поставени под карантина. След този период, с България ер сме създали организация да се осигурят, при необходимост, чартърни полети до Италия и Испания, ако има наши сънародници, които желаят да се приберат. Тези чартъри няма да са за сметка на бюджета.
Всички български граждани, които планират да пътуват с леки автомобили до европейски държави да не го правят, тъй като може да имат сериозни затруднения с придвижването, поради наложените ограничени в отделните държави.
3. Вътрешен транспорт
Към момента не е планирано редуциране на влаковете, за да се осигури възможност за пътуване в среда с по-голямо санитарно отстояние.
По отношение на пътуванията с автобусен транспорт – през тази седмица предстои, заедно с превозвачите и кметовете, да се обсъдят възможностите за редуциране на транспортните схеми и определени линии.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *