Бизнес Общество

Редуцират броя на свинефермите за всеки регион

Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма ще могат да се изграждат на разстояние не по-малко от 10 км от други обекти за отглеждане на свине във фамилна, индустриална ферма и заградена територия за отглеждане на космат дивеч.

Това е записано в одобрените изменения и допълнения в Наредба 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, обнародвани в „Държавен вестник“.

Не повече от три прасета ще могат да бъдат отглеждани в личните стопанства, ако не попадат в категориите – свине-майки или некастрирани нерези.

Около индустриалните свинеферми – за ограничаване на всякакъв контакт с глигани, се обособява буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция или двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир или плътна ограда, която е метална или зидана.

Друга мярка изисква минимално пространство за отделните животни. В домашната кочина следва да има осигурени поне по 1 (м2) площ за всяко животно.

Метата за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар да са от материали, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Определени са и размерите и на копанките за хранене и се въвежда задължително наличие на поилки.

Разписано е и изискването, че при отглеждането на свине ще трябва да има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранването им и те трябва да са покрити и заградени по начин,
осигуряващ защита от диви птици и гризачи.

Освен брой свине, измененията в Наредбата посочват допустимото количество животни в личните стопанства:

  • две едри преживни животни и приплодите им до 12-месечна възраст
  • 10 дребни преживни с приплодите им до 9-месечна възраст
  • два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст
  • 10 възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо
  • 50 възрастни птици (независимо от вида) и 100 бройлера или подрастващи птици (независимо от вида)

Изискването за 10-километрова отдалеченост е предвидено и за обектите за отглеждане на птици.

Въвеждат се и редица нови мерки за биосигурност. Стопаните трябва да предприемат действия за дезинфекция, както и за ограничен контакт с хора и други животни. Влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и излизането да става с с работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция.

С промените нормативния документ вече се изисква животновъдните ферми да разполагат не само достатъчно количество, а да са снабдени постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници, като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, се осигурява питейна вода.

снимка: Pixabay

На входа на всяка сграда за отглеждане на животните да има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете, пише още във влязлата в сила наредба.

За пунктовете за събиране на труповете на умрелите животни във фермите трябва да има изградена канализация или пречиствателно съоръжение за отпадните води от измиване и дезинфекция, ограден е по начин, непозволяващ достъп на други животни или хора. В предишния вариант на нормативния документ се разрешаваше наличието на септична яма вместо канализация.

За пасищата се въвежда изискване да имат ограда, която не позволява свободен достъп на хора и други животни, а също да има навес. Всяко отглеждано добиче там трябва да разполага поне с по 2 дка площ.

Източник: Monitor.bg

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *