Образование

Записване след първо класиране за гимназиите и заявления за второто

Обявено е I класиране, проверка може да се извърши в сайта priem.mon.bg като се изпише входящ номер и кода от служебната бележка.

Записването ще е възможно от днес, 12.07.2019 г., в училището, където е приет ученикът (за участие във второ класиране се подава заявление в училището, където ученикът е приет на първо класиране. Ако не е приет на първо класиране автоматично участва във второ класиране.)

При записването представете оригинал на служебна бележка с оценки или на място за явяване на НВО, оригинал на свидетелство за завършено образование и за професионалните специалности – оригинал на медицинско свидетелство.

На първия етап са класирани 1075 деца. В профилирани паралелки са приети 476 ученици, а в професионални – 599.

Има некласирани 55 деца, както и 152, които не са подали заявления.

Съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование: чл. 67:

(1) Във втория етап на класиране участват учениците, които:

1. не са приети; (не подават заявление за второ класиране, участват автоматично)

2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 66 (заявление за участие във втори етап на класиране).

(2) Във втория етап на класиране учениците по ал. 1, т. 2 се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.
Чл. 72. Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по
специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
Ученици, които са приети по първо желание, нямат право да подават заявление за участие във втори етап на класиране.Чл. 59. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.

(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(3) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.
Чл. 60. Над утвърдения план-прием може да се приемат:

1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас;

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 55.

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019 – 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23 юли 2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране24 – 25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране31 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране01 август 2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора
до 10 септември 2019 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 13 септември 2019 г. вкл.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *