Водещи новини - дясно Общество

Няма опасност от преливане на язовири в област Добрич

Коритата на реките и деретата в населените места са почистени, но все още извършените дейности на места не дават гаранция за проводимост на висока вода

Регулярна проверка на язовирите, реките и деретата на територията на област Добрич извърши комисия, назначена със заповед на областния управител Красимир Кирилов. В резултат на обходите е изготвен доклад.

Огледите на място са установили, че при язовирите степента на риск е ниска. Собствениците на всички язовири, с изключение на „Ляхово“ и „Пластхим“, имат сключени договори с оператори на язовирните стени за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията, съгласно нормативната уредба. В изпълнение на дадени предписания се поддържат свободни обеми в язовирите, където това е технически възможно. С помощта на операторите на язовирни стени съществуващите аварийни планове са актуализирани и допълнени с определените заливаеми територии съгласно Закона за защита при бедствия.

Представени бяха протоколи от проведени обучения и тренировки на аварийните групи на част от язовирите. При провеждането от операторите на квалифицирано техническо обучение се подобрява подготовката за реагиране на аварийните групи. Общинските язовири, с изключение на отдадените на концесия или под наем, продължават да нямат аварийни складове в близост до стените.

Поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска.

Състоянието на обходените речни корита и дерета в населените места е определено като добро – извършено е почистване на прорасли в деретата дървета и храсти, но има и участъци които са обрасли с растителност. Извършено е и продълбочаване на най-критичните участъци около мостове и водостоци. Като препоръка комисията изразява становище, че е необходимо възлагане и изработване на проекти за корекции в населените места, а в критичните участъци и извън урбанизираните територии на база хидроложки и хидравлични изчисления.

По отношение на коритата на реките и деретата извън населените места се препоръчва да се предприемат мерки за разреждане чрез изкореняване на дървета в близост до водопровеждащи пътни съоръжения. Обходените мостове и водостоци по републиканската и общинската пътна мрежа в почти всички случаи са почистени и с добра или задоволителна проводимост.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *