Здраве

Ремонти и нова апаратура предвижда за 2019 г. ДКЦ-І в Добрич

ДКЦ-І”   ЕООД в Добрич ще обнови медицинската си апаратура за образна и за ултразвукова диагностика през 2019 г. Дружеството  възнамерява да вложи средства и в доизграждане на пожаро-известителната система в сградата и системата за видеонаблюдение – трети етап. Здравното заведение планира да извърши неотложни ремонти в отоплителната и В и К инсталации и да започне поетапна подмяна на дограмата с   PVC. Това се посочва в отчета за финансово-икономическото състояние на общинското дружество,   който е включен в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 23 април.  Реализираните към 31 декември 2018 г. приходи са в размер на 2 765 000 , като само от медицинска дейност постъпленията са 2 632 000 лв., сочат обобщените данни.  В сравнение с 2017 г., реализираните приходи са с 97 000 лв. повече, отчита дружеството. Над 70 % от разходите са за заплати и осигуровки, отчетен е ръст от близо 4 на сто. Относителният дял на разходите за материали – медикаменти, консумативи, лабораторни реактиви, е малко над 14 %. „ДКЦ-І” ЕООД приключва годината с печалба в размер на 15 000 лв. Задълженията към края на миналата година възлизат на 319 000 лв., като най-голям е размерът на задълженията към персонала – 227 000 лева, към осигурителните предприятия – 45 000 лв., за данъци – 12 000 лв.

Д-р Мариян Ананиев отново спечели конкурса за управител на ДКЦ I в Добрич

    Управителят на ДКЦ-І предлага Общинският съвет да вземе решение, с което дава съгласие дружеството да бъде освободено от отчисляване на дивидент от печалбата след данъчно облагане, като 100 % от нея да бъдат преведени във фонд „Общи резерви”.

На заседанието си на 23 април предстои общинските съветници да утвърдят избора от проведения конкурс за управител на дружеството. Комисията предлага още един мандат длъжността да се изпълнява от д-р Мариян Ананиев.