Регионални - начална

Финансират проекти за намаляване загубата на вода в стопанствата на област Добрич

Ресурс от 50,465 млн. евро по Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“, е на разположение при представяне на проекти за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция или рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата, в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Тази и още подмерки, са били представени по време на информационна среща в община Крушари, съобщиха от ОИЦ-Добрич.

По време на проведеното събитие – на 29 март, екипът на Областен информационен център – Добрич е представил индикативните годишни работни програми на Оперативните програма за 2019 г.

Новата очаквана подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малкистопанства“ ще подкрепи развитието и укрепването на малките земеделски стопанства  в устойчиви и жизнеспособни единици. Допустими кандидати са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които след одобрение на проектното предложение ще получат 15 000 евро на два транша.

Местните поделения на вероизповеданията ще имат възможност с европейски средства да възстановят, реставрират, ремонтират и/или реконструират сгради с религиозно предназначени – чрез подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, където максималният размер на финансовата помощ за един проект е до 400 000 евро.

През септември тази година се очаква да стартира и подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и развитие на местните пазари.

Община Крушари, със своята недвижима културна ценност с категория “национално значение” – “Антична крепост Залдапа”, може да кандидатства до 31 декември 2021 по процедурата „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., чиято основна цел е съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

По няколко предстоящи процедури от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2019 г., с до 100% финансиране може да се кандидатства за предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, за дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда и предоставяне на обучение; за извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции, превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа и подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип, както и за създаване на защитена работна среда на принципа на социалните предприятия, насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване.

Представена е била и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., която ще подпомогне въвеждането на дуалната система на обучение,  адаптирането на професионалното образование и обучение в съответствие със спецификите и нуждите на пазара на труда, повишаване на качеството на висшето образование и обогатяване на професионално-педагогическите компетентности на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *