Каварна Общество Туризъм

Общинският съвет в Каварна с поредна инициатива за опазването на природата

Поредната стъпка към рационалното ползване на териториите, попадащи в защитена зона „Комплекс Калиакра” за опазването на природните местообитания и видове и защитени зони „Калиакра” и „Белите скали” за опазването на птиците, ще бъде гласувана на заседанието на общинските съветници.

Предложението до Общински съвет – Каварна е отправено от общинския съветник от ГЕРБ Йордан Стоянов. Той предлага на Общинския съвет да вземе решение, с което се изразява желание пред МОСВ, като възложител на интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра да бъде преработен и допълнен, отразяващ местната общност и законосъобразни инициативи, като бъдат отразени последните решения на общинския съвет касаещи опазването на приоритетното биоразнообразие в защитените зони, както и предложението за релокиране на бъдеща урбанизация в общината, развивайки устойчив туризъм в териториите южно от село Българево, за които няма разработени режими като ограничения за ново жилищно или курортно строителство.

В докладната си записката Йордан Стоянов поднася извинения „към всички учени и експерти с компетентност в екологията и опазването на околната среда, признати и доказани в цяла Европа, към които по една или друга причина на 04.08.2017г., в деня на общественото обсъждане на Интегрирания план за управление на защитените зони, бяха отправяни клевети и неверни твърдения. Местната власт в лицето на общинските съветници и общинска администрация, включително и всички жители, бяхме въвлечени в кампания, целяща манипулиране на гражданите, че НАТУРА 2000 им забранява земеделието в обработваемите земи с начин на трайно ползване нива, свободния риболов, вкл. и строителството по цялото северно Черноморие в населените места.”

Интегрираният план за управление на зоните е част от мерките на българската държава в съответствие с решение на Съда на Европейския съюз от 14 януари 2016 г. по дело относно недостатъчно класифициране на територии като специална защитена зона и одобряване на определени проекти в района на Калиакра. С цел обезпечаване на ефективно управление на територията, през 2014 г. МОСВ възлага на ИБЕИ – БАН разработването на интегриран план за управление на защитените зони в района на Калиакра. Той е разработен от колектив от 25 международно доказани експерти.

Стоянов предлага в най-кратки срокове да бъдат предприети действия по актуализирането на общинския план за развитие на Каварна, отразявайки настоящите обстоятелства след решението на Съда на Европейския съюз, обявяването на заповедите за защитените зони, както и решения на Общинския съвет във връзка с опазването на приоритетно природно местообитание Понто-сарматски степи и изразеното желание за релокиране на територията за ускорено развитие на туризъм в региона в близост до природно-археологически резерват „Калиакра“, касаещо откриването на голям брой нови работни места – като предпоставки за подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели.

Проекторешението ще даде възможност на всички заинтересовани собственици на имоти, попадащи в защитените зони на Калиакра, да отправят питания, въпроси и законосъобразни предложения до екоминистерството в едномесечен срок от датата на влизане в сила на решението на Общинския съвет. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *