Водещи новини - дясно Общество

Областният управител върна Наредбата за новите данъци и такси в Добрич

Със заповеди за ново разглеждане Областният управител върна две решения на Общинския съвет в Добрич, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

От там уточниха, чеКрасимир Кирилов не е връщал за ново разглеждане бюджета на Община град Добрич. В качеството на правомощията си по контрол за законосъобразност на нормативните актове, Красимир Кирилов издаде две заповеди за връщане за ново преразглеждане на две от взетите от ОбС Добрич решения, от проведеното на 29.01.2019 г. заседание.

Двете заповеди са публикувани на интернет страницата на Областна администрация.

Със Заповед АдК-04-8/11.02.2019 г. се връща за ново разглеждане решение № 45-8, поради констатирана незаконосъобразност в частта по т. 16.1, с която се упълномощава кмета „Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми…..“.

Кметът няма правомощие да прехвърля средства от бюджета на общината от елемента “разходи по бюджета”/чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси/ към елемента “сметки за средства от ЕС”/чл.45, ал.1, т.3 от Закона за публичните финанси/. Приемайки решението по т.16.1, Общински съвет Добрич е излязъл извън предоставената му от закона материална компетентност по прехвърляне на правомощия на друг орган – кмета на общината. Липсата на компетентност води до нищожност на решението по т.16.1., в частта „Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми….“. Никой не може да прехвърля правомощия, които законът е възложил в изрична негова компетентност.

Втората заповед е с номер № АдК-04-9/11.02.2019 г., с която за ново разглеждане се връща Решение № 45-9 на ОбС гр. Добрич, касаещо Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци и такси. Решението е върнато като незаконосъобразно, защото:

  • Не е спазен срокът – не по-кратък от 30 дни, за публикуване на проекта на нормативния акт с мотиви за предлагането му, доклад и предварителна оценка за въздействие му. Законът допуска и по-кратък срок, но не по-малко от 14 дни, при изключителни случаи и изрично посочване на мотивите и доклад;
  • Съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, след приключване на обществено обсъждане и преди приемането и издаването на съответния нормативен акт, неговият съставител е задължен да публикува на интернет страницата си постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите такива. Законодателят изрично посочва, че когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт – то публикуването на тази справка се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации;
  • Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е внесен с докладна записка от кмета за разглеждане в ОбС без да са изложени мотиви по отношение на очакваните финансови резултати.

Копия от двете заповеди на областния управител са връчени на председателя на Общински съвет град Добрич за сведение и изпълнение. В секцията „Контрол по законосъобразност на актовете“ на интернет страницата на Областна администрация Добрич се публикуват всички заповеди на Областния управител за върнати решения на общински съвети на територията на област Добрич, като в заповедите се посочват и мотивите за връщане, съгласно правомощията на областния управител, разписани в закона.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *