Общество

Проекти за 190 млн. лева по европрограми се изпълняват в област Добрич

Област Добрич е на второ място, след област Варна, в Североизточния район на планиране по договорени средства по Оперативните програми за периода 2014 – 2018 г. Данните бяха съобщени от Областния информационен център, който представи обобщените данни от напредъка по Оперативните програми на национално и областно ниво.

По данни от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, към 03.12.2018 г. в област Добрич са договорени 203 335 522,68 лв. и са сключени 97 договора. От тях 159 862 798,56 са безвъзмездна финансова помощ, а реално изплатени са 62 809 912,47 лв.

Най-много са одобрените проекти по ОПРЧР 2014-2020 – 30 за около 8 млн. лв., от които 99% са безвъзмездна финансова помощ. Проектите са насочени главно към подобряване на условията на труд, разкриване на нови работни места за безработни, неактивни и уязвими лица, предоставяне на социални и здравни услуги на деца до 7 г., хора с увреждания и лица над 65 г. в затруднение в самообслужването.

По ОПИК 2014-2020 фирмите  в областта изпълняват 24 договора за подобряване на енергийната и ресурсната ефективност, производствения и управленски капацитет за близо 23 млн. лв.

Чрез 16 проекта на обща стойност 39 409 089,21 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, общините град Добрич и Генерал Тошево като допустими бенефициенти, модернизират образователната инфраструктура, прилагат мерки за енергийно обновяване на обществени и жилищни сгради, обновяват и благоустроятградската среда и предоставят социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – град Добрич“.

С основни дейности насочени към образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, както и тяхната социализацията ипрофесионална реализация са 6-те проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за 2 281 736,33 лв.

Два големи проекта на стойност 121 101 097,80 лв. се изпълняват по Оперативна програма „Околно среда“ 2014-2020, с което ще се подобри водния сектор в град Добрич и ще се реконструира пречиствателна станция за отпадни води ВиК мрежата наград Тервел”.

Допустимите бенефициенти по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 в областта изпълняват девет проекта за близо 9 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ е 50%.

По Оперативна програма „Храни“ общините от областта са сключили 11 договора за около 900 хил. лв.

Съгласно получената информация от ОД на ДФЗ – Добрич , сключените договори по ПРСР 2014-2020 са 140 договора за 139 млн. лв. На територията на област Добрич има три одобрени стратегии за Водено от общностите местно развитие на местните инициативни групи „Добричка“, „Тервел-Крушари“ и „Балчик-Генерал Тошево“, и една на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ на обща стойност 18 957 468,00 лв.

Към момента в област Добрич се изпълняват 65 проекта за близо 190 млн. лв., като само през 2018 са подписани 12 договора за около 15 млн. лв.

                                                          

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *