Общество

Община Добрич напомня за изтичащи срокове за плащане на местни налози

Община град Добрич напомня, че на  31 октомври 2018 г. изтича срокът, в който се плаща втора и последна вноска за данък върху превозните средства за 2018 година. Това е и крайният срок за плащане на втора и последна вноска за данък върху недвижимите имоти  и такса за битови отпадъци за настоящата година, както и за четвърта и последна вноска за патентния данък.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

касово – в касата на дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. “Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа;

–    в касите на Easy Pay в цялата страна ;

–    в касите на “Български пощи” ЕАД в цялата страна;

безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка –           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

банков код     –           SOMBBGSF

“Общинска банка” АД – Добрич

по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

код за вид плащане – патентен данък                                –  44 14 00

код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти  –  44 21 00

код за вид плащане – такса за битови отпадъци               –  44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните средства –  44 23 00

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на адрес ул. “Независимост” № 7, етаж 3 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица получават персоналния си ПИН код от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да го получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *