Балчик Водещи новини Култура Регионални - начална

Пропада Художествената галерия на Балчик, затварят една от залите

Подът на ед­на от за­ли­те на Художествената галерия в Балчик пропада през по­с­ле­д­ния ме­сец и тя ня­ма да бъ­де от­во­ре­на за по­се­ти­те­ли, съобщи Радио Варна.

Според ди­ре­к­то­ра на кул­тур­но­то ве­дом­с­т­во Ра­до­с­ти­на Ен­че­ва, причината е ак­ти­ви­зи­ра­ло се свла­чи­ще. Про­пу­к­ва­не­то е за­по­ч­на­ло от­пре­ди го­ди­на, до­пъл­ни уре­д­ни­кът Ни­ко­ли­на Ива­но­ва.

Община Балчик, която е со­б­с­т­ве­ник на сградата, е уве­до­ме­на за ком­п­ро­ме­ти­ра­ни­те ме­с­та – хлъ­т­на­ла за­ла, пу­к­нат про­зо­рец, пло­ща­д­че­то пред га­ле­ри­я­та е с по­в­ди­г­на­ти пло­чи.

Заместник – кме­тът по стро­и­тел­с­т­во­то Димитрин Димитров счита, че хлъ­т­ва­не­то е от на­си­па в ед­но от по­ме­ще­ни­я­та, къ­де­то, ве­ро­я­т­но, е про­ни­к­на­ла дъ­ж­до­в­на во­да. Извършен е ог­лед, ще бъде направен изкоп и взети проби, за да се пре­д­п­ри­е­мат аде­к­ва­т­ни дей­с­т­вия.

Сгра­да­та е по­с­т­ро­е­на око­ло 1906 г. Пре­тър­пя­ла е две съ­ще­с­т­ве­ни пре­у­с­т­рой­с­т­ва в го­ди­ни­те. През 1987 г. е до­ба­вен ер­ке­рът над гла­в­ния вход и учи­ли­ще­то е пре­у­с­т­ро­е­но в ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия.

Художествената галерия в Балчик се помещава в бившата гимназия на града, реконструирана със средства, дарени от Фонд “1300 години България”. Общата й експозиционна площ е 800 кв.м. На първия етаж са разположени изложбените зали за временни и гостуващи изложби и залата за чуждестранно изкуство. На втория етаж е постоянната музейна експозиция, в която са включени най-значимите творби на български художници. Тя представя в хронологичен план изкуството от първата половина на ХХв, от преходния период (десетилетието на 50-те год.) и от най-ново време. Преобладават творбите с морска тематика, пейзажи от стария Балчик, портрети и натюрморти. Отличават се и графиките на известни български автори.

Снимка: Радио Варна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *