Бизнес Тервел

До 30 септември приемат проектни предложения към МИГ Тервел – Крушари

До 30 септември продължава първият прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари. Те са по подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“, прием 2018 г.

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти.

Подпомагат се проекти, които водят до създаване на нови и подобряване дейността на съществуващи хранително-преработвателни предприятия чрез  внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или, както и подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 000 лв.

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект трябва да е с минимален размер на общите допустими разходи 15 000 лева и максимален разход 150 000 лева, минимален размер на безвъзмездната финансова помощ от 7 500 лева и максимум 75 000 лева.

Процент на съфинансиране на проектите от кандидата е най-малко 50 %.

За да е допустим кандидати, трябва земеделският производител да е регистриран, а минималният стандартен производствен обем да бъде не по-малко от 8 000 евро. Могат да кандидатстват и физически и юридически лица, които са микро, малки или средни предприятия.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:  мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;    зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Вторият прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката.

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *