Бизнес Добричка Регионални - начална

Кандидатстване по ПРСР с бюджет от 147 млн. лв. представи ОИЦ – Добрич

Втората за годината информационна кампания на тема „Европейски средства за бизнеса“ стартира днес Областният информационен център в Добрич.

Пред над 50 кметове и кметски наместници, представители на бизнеса, земеделски стопани и медии, експертите от ОИЦ-Добрич представиха част от възможностите за финансиране на бизнеса в селските райони с европейски средства.

Подробно бяха представени трите публикувани за обществено обсъждане процедури – „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на европейския съюз“, „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с общ бюджет близо 147 млн. лева

Със средствата по тези процедури земеделските стопани, микропредприятията и занаятчиите ще могат да финансират своите дейности с минимум 10 000 и максимум 600 000 евро на проект, като безвъзмездната помощ ще бъде до 50%. Основната цел е разкриване на нови и запазване на вече съществуващи работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта и насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони. Допустими ще са инвестиции в изграждане, или подобрения на недвижимо имущество, закупуване нови машини и оборудване, земя, сгради, възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и други. За проектни предложения за услуги, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“ и  „Дневни грижи за малки деца“ са отделени 15 646 400.00 лева. Регистрираните занаятчии пък  ще могат да изградят и посетителски центрове към своите работилници.

Представен бе и проект на насоките за кандидатстване на подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”  от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чиято основна цел е повишаване жизнеспособността на малките стопанства.

Екипът на центъра предостави и информация за останалите отворени процедури по ПРСР 2014-2020 чрез специално подготвените информационни брошури, и още веднъж напомни на присъстващите основната функция на центъра – осигуряване на широк достъп до информация за възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Следващата информационна среща ще се проведе на 20.07.2018 г. от 15:30 часа в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич, където Владимир Бобев, началник на Регионален сектор “Варна“ към Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще представи процедурата „Насърчаване на предприемачеството“, насочена към фирми регистрирани след 31.12.2016 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *