Общество

Лесовъди дискутираха стопанисването на горите в Добричко

Съвещания по стопанисването на горите се проведоха в Добричко. Служители на ДЛС „Тервел” дискутираха предвидените за тази година мероприятия заедно с инж. Стоян Саров, началник отдел по опазване на горите към Североизточно държавно предприятие, и инж. Димитър Тодоров – главен експерт към РДГ-Варна, съобщиха от СИДП.

Специалистите анализираха развитието на насаждения от цер, благун, акация и липа в горите край селата Сърнец, Безмер и Каблешково, община Тервел. Набелязани бяха мерки за стопанисване и ефективно подпомагане на естественото възобновяване в съответствие с изискванията на действащата норматива уредба и промените в нея. Директорът на ловното стопанство инж. Георги Ботев отчете, че мерки за подпомагане на естественото възобновяване до края на годината ще се извършат на площ от 300 дка. Чрез ръчно плевене и окопаване ще се осигурят условия за растежа на дървесните видове в близо 700 дка гори, а за други 400 дка с млади насаждения е планирано ръзчистване на издънките и заглушаващата храстова растителност. Гледичиеви фиданки предстои да бъдат засадени в полезащитните горски пояси край селата Кочмар и Жегларци. Залесяването там ще обхване площ от 52 дка. Съвещание по стопанисването на горите се проведе и в Генерал Тошево, където служители на горското стопанство, на Североизточно държавно предприятие и РДГ-Варна обсъдиха мерки за опазването и развитието на устойчивите местни дървесни видове. Лесовъдите от ДГС „Генерал Тошево” набелязаха 5 обекта край с. Телериг, където детайлно анализираха преобладаващите церови насаждения и необходимите в подкрепа на растежа им мероприятия. Отчетен бе положителният ефект от механизираното разчистване на подлесната и храстова растителност, за да се гарантират условия за естествено семенно възобновяване и повишаване продуктивността на отсечения дървостой.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.