Балчик Здраве

Оброчище прави благотворителен базар в подкрепа на свой жител

От 1 до 8 април ще бъ­де ор­га­ни­зи­ран бла­го­т­во­ри­те­лен ба­зар в двора на църквата в Оброчище. Събират се средства за лечението на Димитър Стоев от балчишкото село, който е парализиран след инцидент. От 9.00 до 16,00 часа ще се про­да­ват ръ­ч­но из­ра­бо­те­ни ве­ли­к­ден­с­ки ук­ра­си и дру­ги да­ре­ни пре­д­ме­ти.

 

Междувременно хора от цялата страна събират пластмасови капачки за подпомагане лечението на младия мъж. 200-ки­ло­г­ра­мов па­лет при­с­ти­г­на на 21 март в Об­щи­на Бал­чик. Го­ля­ма част от тях са съ­б­ра­ни от уче­ни­ци на пло­в­ди­в­с­ка­та Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия по ар­хи­те­к­ту­ра, стро­и­тел­с­т­во и ге­о­де­зия  “Арх. Ка­мен Пе­т­ков”. В съ­би­ра­не­то се вклю­ч­ва и фир­ма от гра­да под те­пе­та­та. Пле­вен­ча­ни при­е­ха пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во­то на бал­чи­ш­ки­те ле­ко­а­т­ле­ти, ко­и­то при­зо­ва­ха сво­и­те при­я­те­ли и съ­пер­ни­ци от клу­бо­ве­те в стра­на­та да се вклю­чат в съ­ре­в­но­ва­ние по бла­го­т­во­ри­тел­ност. Ка­па­ч­ки­те се при­е­мат в Об­щи­на Бал­чик, стая 11.

За лечението на Димитър Стоев в кипърска болница са нужни 60 хиляди евро.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.