Каварна Общество

На 12 април обсъждат изваждането на плаж „Болата“ от защитена зона „Калиакра“

Във Връзка с предложение на Община Каварна от 16 октомври 2017 година в Екоминистерството е стартирана процедура за намаляване на площта на резерват „Комплекс Калиакра“, попадащ в землищата на селата Българево и Свети Никола. В заповедта на министерството е записано, че на морския плаж „Болата“, пътя до него, територията между пътя и плажа, както и брегоукрепителните съоръжения – диги,  буни и асфалтов път липсват растителни и животински видове и природни местообитания, предмет на опазване в резерват „Калиакра“, в това число: местообитание на тюлен монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и животински свят и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици, и същите следва да бъдат изключени от резервата.

На 12 април във Варна предстои да бъде проведено Обществено обсъждане на промените в обхвата на защитените зони по Натура 2000, предвидени в заповедта на министър Нено Димов. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването и в „Държавен вестник”.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.