Общество Шабла

При голям интерес премина обсъждането на проекта на ОУП на Шабла

Над 100 граждани, експерти, представители на различни институции и неправителствени организация участваха в общественото обсъждане на проекта за Общ устройствен план на Шабла, съобщиха от местната администрация.

Планът, който е с прогнозен период на действие 20 години, се разработва по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с финансиране от държавния бюджет. За да влезе в сила, той трябва да бъде приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и от Общински съвет-Шабла и одобрен от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител на проекта е ГД по ЗЗД „Модул студио 2-8 и партньори”
В обсъждането участваха: проф. арх. Иван Никифоров – ръководител на проектантския екип, Екатерина Гюлеметова – ръководител на екипа, изготвил екологичната оценка, кметът на Общината Мариян Жечев, главния архитект Татяна Нейкова, експерти по биоразнообразие, юристи, собственици на имоти, потенциални инвеститори.
В своето изказване кметът на общината отбеляза, че „Общият устройствен план дава визията на Общината, къде могат и не могат да се случват нещата. Добре би било да се намери баланса между тях, като всички заинтересовани страни направят еднакви компромиси, които ще доведат до положителен резултат, както за гражданите, така и за община Шабла“. Предварителния проект на ОУП беше представен с две презентации от проф. Никифоров и от Екатерина Гюлеметова. Бяха изяснени основните насоки и цели, които си поставя плана, сложният синтез от изключителни дадености и множество рестрикции, ограничаващи и забранявaщи тяхното развитие, както и мерките, които осигуряват баланса и спазването на всички законодателни и нормативни изисквания, с които ПП на ОУП е съобразен. Както и че предвижданията на плана за формирането на нови устройствени зони с курортни и рекреационни функции обхващат само 10% от потенциала и даденостите, които притежава територията на община Шабла (б. авт.към настоящия момент се използва около 1% ). Бяха изтъкнати основни проблеми за общината, свързани с довеждащата инфраструктура: липсата на канализация в почти всички населени места, загубите във водопроводната мрежа, необходимостта от подобряване на транспортната инфраструктура. След представянето на плана, думата бе дадена на присъстващите. Два часа собственици на имоти, бъдещи инвеститори, ощетени от наложените законодателни рестрикции граждани, представители на неправителствени организации, на туристическия бранш и др. задаваха въпроси. Въпросите, които те отправиха касаят терени, частна собственост в близост до Шабленското езеро, попадащи в територията на защитената местности, имоти с променено предназначение и действащи подробни устройствени планове, промените и устройствените показатели, заложени в плана. Оформиха се две тези: едната с преобладаваща защита на птиците и биоразнообразието и друга в защита на хората (б. авт. За последните 10 години числеността на местното население на община Шабла е намаляло с около 20% ). Хората недоволстваха и от определените размери на сервитутните зони с диаметър повече от 100м около съоръженията на концесионера „ПДНГ“АД и споделиха още много свои опасения. Всички зададени въпроси по време на общественото обсъждане получиха отговори от експертите и юристите от проектантския екип. Остана неизяснен начина за определяне големината и формата на сервитутите. Беше обявено и че в едномесечния срок на откритата процедура за провеждане на консултации по изготвения ПП на ОУП на община Шабла, включително и на Доклад за Екологична оценка към него в община Шабла са постъпили 47 писмени становища и предложения. Общественото обсъждане е етап от горната процедура и до 19 март 2018г. всеки може да депозира в общинска администрация- Шабла своите писмени становища, формирани по време и след проведеното обществено обсъждане.