Общество

Последно: Новата цена на водата е 3,13 лева за кубик

3,13 лева за кубик ще плащат битовите абонати в област Добрич.

От водоснабдителното дружество съобщиха, че на 6 март ръководството на “ВиК Добрич” е утвърдило  цени за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

Припомняме, че с решение от 28 февруари Комисията за енергийно и водно регулиране определи но­ва пре­дел­на це­на на во­да­та за по­т­ре­би­те­ли­те в областта. До­се­га бе 2.96 лв. Це­на­та за до­с­та­вя­не на пи­тей­на во­да до по­т­ре­би­те­ли­те е оп­ре­де­ле­на да бъ­де 2.12 лв., за от­ве­ж­да­не на от­па­дъ­ч­ни во­ди – 0.25 лв. и за пре­чи­с­т­ва­не на от­па­дъ­ч­ни во­ди – 0.37 лв. С ДДС це­на­та за ку­бик во­да би сле­д­ва­ло да бъ­де 3.28 ле­ва.

Ръководството на ВиК – До­б­рич обаче реши  да не се променя ставката за пречистване, която остава 24 стотинки и формира крайна цена 3,128 лв. с ДДС за кубик за би­то­ви­те або­на­ти. Това е с 15 стотинки по-малко от очакваното.

Ето и новите цени, без ДДС:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -2,115 лв./куб. м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води -0,252 лв./куб. м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -0,24 лв./куб. м

Промишлени и други стопански потребители

Степен на замърсяване 1 -0,409 лв./куб. м

Степен на замърсяване 2 -0,665 лв./куб. м

Степен на замърсяване 3 -0,812 лв./куб. м

 

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.