Общество Тервел

Приет е бюджетът на Община Тервел

Общинският съвет в Тервел гласува без изменение предложения от кметската администрация и преминал публично обсъждане бюджет на общината, съобщи зам.-кметът Дияна Илиева.

Заседанието продължи три астрономически часа.Предложеният бюджет съдържа увеличение на всички заплати на заети в общинските дейности с 10 %. Най-голямо е увеличението при средните брутни заплати на медицинските сестри в училищните кабинети – 13,9 % спрямо досегашния размер на заплатите им. До 31 .12. 2017 г. медиците получаваха средна брутна заплата от 631 лв. Считано от 1 януари 2018 г. средните брутни заплати на медицинските лица в образователните звена са 719 лева. По отношение на основните им заплати увеличението е 12,2 %.Увеличението ще се извърши през м.февруари и ще има действие от 1 януари. За да бъде извършено това увеличение, трябваше да се изчака приемането на бюджета .Последното се налага, по причина на това, че дейността „Здравни кабинети в училища и детски градини“ има недостиг в бюджета си и се дофинансира от общината с 36 000 лв. Тези средства не могат да се считат за налични, докато бюджетът не бъде приет.Недостигът е основно за заплати.По този начин бюджетът бе предложен и на проведеното публично обсъждане. Въпреки този факт обаче, основна тема на дебатите бяха заплатите на медицинските лица, тъй като те бяха внесли в Общински съвет и в Общинска администрация подписка, в която настояваха, че правата им са нарушени с получаване на минималната работна заплата. Фактите , обаче, са съвсем различни и след като бяха разяснени на общинските съветници, мнозинството от тях гласуваха предложения от кмета вариант за възнаграждения на мед.лица.Част от данните, които бяха изнесени от администрацията са следните: средната брутна заплата, разчетена и вписана в бюджет 2018 за медицинските лица е 719 лв.Медицинските лица в училищните кабинети са в двойно по-голям от законово определения брой.Само две от позициите – в ДГ“Детелина“ и „Първи юни“ в гр.Тервел имат брой деца, съответстващ на норматива за заетост на работното място.Всички останали медицински лица покриват норматив за 4 часов работен ден, а в СУ „Йордан Йовков“ – за 6 часов.Получават възнаграждения за пълен норматив. Отделно, за селата е законово определено в Наредба за дейността на училищните здравни кабинети, че личните лекари трябва да осигуряват медицинското наблюдение над децата в училищните кабинети.Въпреки тези законови норми обаче, общинското ръководство определя и издържа чрез общинския бюджет двойно по-голям брой медицински лица в училищните кабинети, водено от презумпцията за по-добра грижа за децата и услуга към техните родители.Ресорният заместник –кмет отправи предложение към иницииралите протестната подписка медицински лица да постигнат консенсус помежду си и в случай, че настояват за по-високо от 12 % – ното увеличение на основните заплати спрямо 2017-та година, да бъде изготвен план за оптимизиране на персонала до привеждането му в съответствие с нормативите.За тези, които следва да бъдат освободени, общината ще предложи работа по специалността в Дома за стари хора и в медицинския център.Текучество на медицински кадри се наблюдава в центъра за спешна помощ, както и в амбулаторните практики на личните лекари, което също дава възможност за трудова реализация.