Водещи новини - дясно Добричка Общество

23 238 737 лева е проектът за бюджет на Община Добричка

Предложеният проект на бюджет за 2020 година на Община Добричка е в размер на 23 238 737 лв., той е с включен  преходен остатък от 3 406 441 лв. общо за местни и държавни дейности. Това става ясно от информация в сайта на Общината. В нея се посочва, че принципната позиция при разработването на бюджета е съобразена с целите, съответстващи на изведената като приоритет политика за финансова стабилност на Общината.

Приходите за делегирани от държавата дейности ще са 12 060 192 лв., а за местни дейности – 9 164 645 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи ще е 2 013 900 лв.

В разходната част на бюджета за функция „Общи държавни служби” са предвидени 3 466 300 лв., за „Отбрана и сигурност” – 432 861 лв., за „Образование” – 9 133 437 лв., за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 1 358 693 лв., за „Жилищно строителство, БКС и опазване на околна среда” –  2 492 458 лв. и т. н.

През 2020 година Община Добричка ще реализира няколко проекта, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ продължава работата по проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”. Подписано е допълнително споразумение с Управляващия орган, което удължава продължителността на договора до 31.12.2020 г. с допълнително финансиране в размер на 332 532 лв. По проект „Обучение и заетост на младите хора“, целящ интеграция на неактивни и безработни младежи, ще бъдат изразходвани 1 253 523 лв., крайният срок е 2021 г. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и помощ в домакинството за нуждаещи се 74 възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства. Общата му стойност е 206 563,50 лв., а срокът на изпълнение – 01.01.2021 г.

По Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България се проектите „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“ с бюджет 1 476 205,49 лв. и „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добричка“ на стойност 1 013 568,14 лв.        По проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Добричка“ по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат извършени строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 9 населени места. Срокът на изпълнение е до 17.05.2022 г., а бюджетът – е 1 166 801,07 лв. През 2020 година ще продължи реализацията на проект „Приеми ме 2015“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *