Балчик Водещи новини - дясно Регионални - начална

Полицията само предупреждава нарушителите по Дамбата в Балчик. Засега

Водачите, които нарушават забраната за движение по новоремонтираната дамба в Балчик, засега се разминават с предупреждение от полицията, каза началникът на РУ на  МВР Николай Митев.

Това той коментира по повод влезлия в сила от 20 юли пропускателен режим през пункт „Тихия кът“, с цел да се опази си­гур­ността и бе­зо­пас­ното дви­же­ние  по крайбрежната алея в района на плаж Двореца.

Припомням, че ограниченията за МПС, въведени с кметска заповед, ще продължат до 30 септември. При полицейските обходи се предупреждават стопаните на заведения по алеята, след това преминаваме към санкциониране“, каза началникът на полицията Николай Митев, като посочи, че вече има посегателство над знаковото стопанство. Той допълни, че в старата градска част на крайбрежната алея има глобени водачи за неправомерен престой.

По новата дамба ограничението с бариера е от 10 до 18,00 часа, пропускателният режим се осъществява от служител на БКС. След този час бариерата е вдигната, но забраната за движение на автомобили е указана със знаци. Монтирано е видеонаблюдение, свързано с полицията.

Припомням, че кметската заповед разрешава дви­же­ние на ав­то­мо­би­ли, об­служ­ва­щи тър­гов­ски­те обек­ти, до 10.00 ч. Ед­нок­рат­но про­пус­ка­не на ав­то­мо­би­ли до хо­тел­ски ком­плекс “Ред­жи­на Ма­рия” се осъ­щес­твя­ва чрез те­ле­фон­на връз­ка с ре­цеп­ция­та, а при сват­бе­ни тър­жес­тва в ра­йо­на на “Дво­ре­ца” през кон­трол­ния пун­кт ще се до­пус­ка един ав­то­мо­бил. Дос­тъп се оси­гу­ря­ва  и за ко­ли­те на спеш­на по­мощ, кон­трол­ни ор­га­ни  и ек­сплоа­та­цион­ни дру­жес­тва. Контролът по спаз­ва­не­то на про­пус­ка­тел­ния ре­жим  се осъществява от РУ на МВР Бал­чик.

Източник: Радио Варна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *