Водещи новини - дясно Култура

„Културен клъстер България“ предлага идеи и кани партньори на среща в Добрич

„КУЛТУРЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“ ПРЕДЛАГА ИДЕИ И КАНИ ПАРТНЬОРИ НА СРЕЩА В ДОБРИЧ НА 27 ФЕВРУАРИ Т.Г 

Сдружение „Културен Клъстер България“ кани свои съмишленици и потенциални партньори на среща-разговор в град Добрич на 27 февруари 2019 година.

На срещата гостите ще бъдат запознати с дейността и целите на Сдружението.

Някои от основните приоритети на „Културен Клъстер България“ са: предоставяне на информация в областта на културата, участие и осигуряване на достъп до програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и/или други национални или международни донорски програми, организиране на изложения, конференции, фестивали и събития с културна насоченост, разработване и внасяне на предложения за актуализиране на нормативната база, регулираща културния сектор, насърчаване на мениджмънта в областта на изкуството и изграждане на мост между културата, бизнеса и институциите у нас.

Сдружението участва в регионални, национални и международни проекти и програми. Екипът е осъществил поредица от срещи с организации в страната и в чужбина със сходен предмет на дейност, присъствал е на международни форуми и изложения. Ще ви запознаем с интересния опит в областта на културните индустрии в Германия, Италия, Франция, Испания, Австрия.

           На събитието в Добрич членове на консорциума ще информират аудиторията за заложените дейности в проекта „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Културен Клъстер България” и направеното досега. Идеята е да се осъществи сътрудничество между Сдружението и регионалните културни институции, както и партньорства с юридически и физически лица, представители на културния бранш в региона, медиите, частни предприемачи.

Срещата ще бъде на 27.02. 2019 г. в конферентна зала 1 на хотел „България“ от 11.00 часа и ще премине при следния дневен ред:

  1. Запознаване с дейността и целите на „Културен Клъстер България“.
  2. Запознаване с работата по проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на „Културен Клъстер България“.
  3. Дискусия в търсене на общи идеи и възможности в областта на регионалната култура и изкуство.

Входът и участието са свободни.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „КУЛТУРЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ

Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *