Тервел

15 млн. лева е бюджетът на Община Тервел

Бюджетът на всяка община има приходна и разходна част.Никоя община не може да разходва повече от сумата, която получава като приходи.Бюджетите на общините не могат да бъдат планирани с дефицит.

Какви са основните положения в приходната част на бюджета:

Като цялостна рамка, планираните приходи за 2019 г. са с 3 млн.лева повече от миналогодишния план на бюджет за 2018 г., т.е. 15 млн.лева.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Очакваните данъчни и неданъчни местни приходи остават на същото ниво като тези през 2018-та година – около 2 800 х.лв.Това е така, тъй като местните данъци и такси са непроменени.Новостите в сферата на данъците за МПС касаят в незначителна степен приходите от тях.Таксите са без изменение: 30 лв. месечна такса за детска градина(респ. 25 лв. за детски градини, отоплявани с твърдо гориво), 40 лв. месечна такса за ползване на домашен социален патронаж във всички села на общината.Срещу тази сума възрастните хора получават три ястия дневно.Таксите са социално поносими и на това се дължи драстичното увеличение на броя на ползващите услугата.Обхващането на повече нуждаещи се стана възможно и чрез работата на центровете за социални услуги в селата Коларци и Нова Камена.Останалите такси също не търпят изменение, с изключение на таксите за услуги по гражданско състояние, които се покачват незначително – основната част от тях с по 1 лв. за вид услуга.Направен е анализ за разходите, които общината заплаща за осигуряване на тези услуги( разходи за куриерски услуги и др.), както и сравнителен анализ на същия вид такси в идентични на Тервел общини – Дулово, Исперих, Кубрат и др.В замяна на тези незначително  увеличени очаквания за постъпления от местни приходи, има и малък спад в очакваните приходи от продажба на общински имоти.През 2019 г. за продажба ще бъдат предложени предимно площи със стари , вече запустели  лозя в землищата на няколко села.През последните години тенденцията гражданите да спират обработването на раздадените им за ползване от общината лозя е ясно изразена.

Общата изравнителна субсидия е увеличена с 230 х.лв.Целевата субсидия за местни дейности също е увеличена със 70 х.лв.   Значителна е сумата от  преходния остатък – 1 674 882 лв.Тя се дължи обаче на все още неразходваните субсидии , получени от правителството през втората половина на годината – за рехабилитация на ул.“Хан Аспарух“ в гр.Тервел, за разплащане на два етапа от  изграждане на новия транзитен водопровод в гр.Тервел, доплащане за обредния дом в гробищния парк, преходни обекти от капиталовата програма за предходната година- ремонт на улица в с.Попгруево, ограждане на гробищни паркове .Към местните приходи се прибавят и заемните средства от договорения банков кредит за главната улица в с.Безмер.

Общата стойност на планираните местни приходи в бюджета за 2019 г. е 7 343 675 лв., с 1 700 х.лв. повече от 2018 г., като увеличението е изцяло от суми от външно финансиране за инвестиции в общинска инфраструктура.

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

И при тях приходите са с 1 300 х.лв. повече от тези през 2018 г.Увеличението засяга основно приходите на образователните звена – 771 681 лв., и в по-малка степен тези на общинската администрация и звената към нея, които имат издръжка и от държавата.По – висока е субсидията и за читалищата – с 41 х.лв. повече от миналата година, както и тази за дома за стари хора – с 24 х.лв. повече от субсидията за 2018 г.Преходният остатък от миналата година е 545 295 лв., като и тук съществен дял имат сумите за инвестиции – 300 000 лв. за площадката на СУ“Йордан Йовков“ , отпуснати от правителството, преходни остатъци на училищата за изграждане на инфраструктура за информационно-комуникационни технологии, преходен остатък от бюджета за оперативни разходи на училището в с.Каблешково, което поради малкия си брой ученици и философията на финансиране в образованието има по-благоприятен бюджет от останалите шест общински училища.

Общата стойност на приходите от делегирани от държавата дейности за 2019 г. е 7 761 635 лв.

Какво ще си позволи да разходва Община Тервел през 2019 година, т.е. как приходите в бюджета намират отражение върху разходите:

Увеличават се доходите на всички заети в общината и звената към нея.Най-съществено е увеличението на заплатите в сектор образование.Постигнат е ръст от 18,5 % в средствата по единни стандарти.На директорите на училища и детски градини още на 14 януари Община Тервел изпрати писма да предприемат увеличение на заплатите на работещите учители в съответствие с колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г.За детските градини увеличенията вече са факт . Те са на основните заплати.Освен тях , в бюджета на общината за детските градини са разчетени средства за СБКО в размер на 3%  от Фонд „Работна заплата“ и средства за диференцирано възнаграждение за постигнати резултати.При училищата заплатите и допълнителните възнаграждения са по-високи , отколкото при детските градини.С новия бюджет учителите ще получат също различни по размер увеличения, но заплатите им няма да са по-ниски от тези , определени с колективния трудов договор.Това увеличение може да бъде изплащано още със заплатата за м.януари.Увеличението на заплатите на непедагогическия персонал е по-малко – 10 %.Общинският детски комплекс също се дофинансира от общината със сумата от 95 х.лв. – за недостиг на заплати и за издръжка.Държавната субсидия за това звено е 40 х.лв.

Общината ще подпомага столовото хранене на учениците с 0,50 лв. на ден и ще осигурява средства за основните ремонти на училищните сгради.

Увеличени са с 15 % основните заплати на всички медицински сестри, работещи в бюджетните звена в Община Тервел – училищни кабинети, детска ясла, старчески дом.Освен увеличението на заплатите, медицинските  лица в сектор „Образование“ ще имат и по-голям размер на платения отпуск – 40 дни.За обезпечаване на това увеличение на заплати на мед.лица в училищните кабинети Община Тервел заделя 29 х.лв. от бюджета си за покриване на недостига за заплати над сумата, осигурена от държавата.Заплатите на заетите в детска ясла се обезпечават с 57 х.лв. от общината – сума, която не достига от държавната субсидия.

Заплатите на непедагогическия персонал са увеличени с 10 %. С толкова по-високи ще са и заплатите на кмет, зам.кметове , кметове на села и кметски наместници.Всички заети в общинската администрация ще имат 15 % -ов ръст на основните заплати.Увеличението при възнагражденията на администрацията е по-голямо, за да бъде преодоляно изоставането в заплатите на тези служители.Те не получават възнаграждение за  прослужено време и поради замразяването на възнагражденията през няколко поредни години, заплатите им са по-ниски.Всички работещи в общински звена ще имат 10 % ово увеличение на доходите си.Допълнителното възнаграждение в общинска администрация и звената към нея е само за 3 % СБКО годишно.

Обезпечена е работата на всички общински звена и услуги – детски градини, училища, домашни патронажи, старчески дом, пречиствателна станция, претоварна станция, медицински център, озеленяване, улично осветление, поддръжка на канализацията. Осигурени са средства за горива, храни, основни материали на звената. Отново са планирани средства – 18 000 лв. за продължаване на проучвателната работа на крепостта „Палматис“. Предвидени са средства за работата на обредните домове.

Осигурена е издръжка от общинския бюджет на всички спортни клубове :“Детски специализирани спортни школи” – 12 000 лв. за текуща дейност на клуб по лека атлетика; „Спорт за всички“ – 180 200 лв. за субсидии за издръжка на футболните клубове, клуб по шахмат в община Тервел и осигуряване на дейностите по спортния календар на Община Тервел.“Спортни бази ” – 35 603 лв. за заплати и осигурителни вноски и поддръжка на бази за спорт в общината.

Предвидени са средства за издръжка на приюта за безстопанствени кучета, за зимно поддържане и снегопочистване, за отпечатване на общинския вестник.Културната програма на общината е обезпечена с 99 000 лв.

Разходите за дейност  “Чистота” възлизат на  588 630 лв. и са по-големи от приходите, които Общината получава от такса „смет“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *